CIĄŻA

Ciąża na urlopie wychowawczym

Droga Mamo, korzystasz aktualnie z urlopu wychowawczego i dowiedziałaś się, że jesteś w ciąży?
Pokażę Ci jakie masz prawne możliwości w przypadku ciąży na urlopie wychowawczym. A Ty zdecyduj, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najkorzystniejsze.

Musisz wiedzieć, że ciąża i urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego nie powoduje z automatu jego przerwania. Oznacza to, że jeśli sama nie zdecydujesz się na rezygnację z wychowawczego to urlop trwa do terminu końcowego wskazanego we wniosku o jego udzielenie.

W związku z tym masz do wyboru
3 ROZWIĄZANIA:


1. Kontynuacja wychowawczego

Jak wspominałam – ciąża nie powoduje z automatu przerwania urlopu wychowawczego. W czasie ciąży i po porodzie – bieg urlopu wychowawczego nie ulega zawieszeniu.
Jeśli pomimo ciąży dalsze korzystanie z urlopu wychowawczego Ci odpowiada to nie musisz o tym fakcie informować pracodawcy ani dopełniać żadnych dodatkowych formalności.


WYNAGRODZENIE CHOROBOWE I ZASIŁEK CHOROBOWY

Okres urlopu wychowawczego stanowi przerwę w ubezpieczeniu chorobowym. Zatem w razie niezdolności do pracy przypadającej w czasie trwania wychowawczego nie przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Ale masz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej (ubezpieczenie zdrowotne).

Więcej na stronie ZUS.


URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI

Musisz wiedzieć, że nie możesz przebywać na dwóch urlopach z tytułu macierzyństwa jednocześnie. Zatem, jeśli nie przerwiesz urlopu wychowawczego – nie będzie Ci przysługiwał urlop macierzyński i rodzicielski.
Jeśli jednak urlop wychowawczy zakończy się przed upływem końca zasiłku macierzyńskiego – nabędziesz prawo do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego – od dnia następnego po zakończeniu wychowawczego. Wymaga to jednak złożenia wniosku o udzielenie urlopu.


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Pomimo braku prawa do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – po porodzie będzie Ci przysługiwał zasiłek macierzyński, którego płatnikiem będzie ZUS.

O okresie pobierania zasiłku i jego wysokości przeczytasz w tym wpisie.


URLOP WYPOCZYNKOWY

Pamiętaj, że co do zasady w czasie urlopu wychowawczego – urlop wypoczynkowy nie nalicza się. Chodzi o lata, które w całości są objęte wychowawczym.

Przykład:
Przebywasz na urlopie wychowawczym od 1.10.2019r. do 1.10.2021r.
Za rok 2020 – urlop wypoczynkowy nie przysługuje (bo rok 2020 w całości był objęty wychowawczym).

Powinnaś jednak wiedzieć, że od daty rozpoczęcia i zakończenia wychowawczego zależy, czy urlop wypoczynkowy za dany rok będzie przysługiwał (więcej w pkt 2).


2. Rezygnacja z wychowawczego i zwolnienie lekarskie z powodu niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży

Może zdarzyć się tak, że przebywając na urlopie wychowawczym otrzymasz od lekarza zwolnienie lekarskie z powodu niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży (zwolnienie e-ZLA z kodem „B”). Zwróć jednak uwagę, że takie zwolnienie nie daje prawa do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego podczas przebywania na urlopie wychowawczym.

Zatem, aby nabyć prawo do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy powinnaś zrezygnować z urlopu wychowawczego i zawiadomić pracodawcę o powrocie do pracy, a następnie poinformować go o zwolnieniu lekarskim, które lekarz przesłał elektronicznie (e-ZLA). Już w pierwszym dniu pracy masz prawo przedstawić zwolnienie lekarskie, jeśli lekarz stwierdzi niezdolność do pracy.


JAK ZREZYGNOWAĆ Z WYCHOWAWCZEGO?

Z urlopu wychowawczego możesz zrezygnować:
w każdym czasie – za zgodą pracodawcy
najpóźniej na 30 dni przed planowanym powrotem do pracy – bez zgody pracodawcy, wystarczy go zawiadomić (dla celów dowodowych sugeruję formę pisemną).


WYNAGRODZENIE CHOROBOWE I ZASIŁEK CHOROBOWY

Co do zasady prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu nieprzerwanego ubezpieczenia wlicza się jednak poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa pomiędzy nimi była spowodowana urlopem wychowawczym.
Tym samym, pomimo tego, że nie podlegałaś ubezpieczeniu chorobowemu na wychowawczym – od pierwszego dnia choroby przypadającej po zakończonym urlopie wychowawczym (dzień planowanego powrotu do pracy) będzie Ci przysługiwało prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

W przypadku zwolnienia lekarskiego z powodu niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy będą przysługiwały w wysokości 100% podstawy ich wymiaru.


URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI

Urlop macierzyński i rodzicielski to świadczenia pracownicze. A zatem jeśli wróciłaś do pracy po wychowawczym – nabywasz prawo do skorzystania z obu urlopów.

Urlop macierzyński rozpoczynasz automatycznie w dniu urodzenia dziecka. 14 tygodni urlopu jest obowiązkowe, z pozostałych 6 tygodni możesz zrezygnować pod warunkiem, że tę część przejmie ojciec dziecka.

Urlop rodzicielski również Ci przysługuje, ale jest to uprawnienie fakultatywne, z którego nie musisz korzystać.


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

W związku z faktem, że nabędziesz prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego będzie Ci przysługiwał zasiłek macierzyński.

O okresie pobierania zasiłku i jego wysokości przeczytasz w tym wpisie.URLOP WYPOCZYNKOWY

NIE PRZYSŁUGUJE – za lata, które w całości były objęte urlopem wychowawczym.

PRZYSŁUGUJE W PEŁNYM WYMIARZE – jeżeli urlop wychowawczy rozpoczęłaś po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za cały rok (tj. po 1 stycznia danego roku) oraz gdy wróciłaś do pracy po wychowawczym po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za cały rok (tj. po 1 stycznia danego roku).

PRZYSŁUGUJE PROPORCJONALNIE – jeżeli wróciłaś do pracy po wychowawczym, który trwał 1 stycznia tego roku.


3. Rezygnacja z wychowawczego i powrót do pracy

Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś będąc w ciąży zrezygnowała z wychowawczego i wróciła do pracy. Tym bardziej jeśli zależy Ci na tym, by podstawa wymiaru Twoich zasiłków została ustalona na nowo (np. czeka Cię podwyżka w pracy).


JAK ZREZYGNOWAĆ?

patrz -> pkt 2 Rezygnacja z wychowawczego i zwolnienie lekarskie


POINFORMOWANIE PRACODAWCY O CIĄŻY

Pamiętaj, że nie masz obowiązku podawania przyczyny rezygnacji z urlopu wychowawczego oraz nie masz obowiązku informowania pracodawcy o ciąży.

Pamiętaj jednak, że stan ciąży daje Ci szczególną ochronę zatrudnienia oraz możliwość skorzystania w pracy z szeregu uprawnień zagwarantowanych kobietom w ciąży.


URLOP MACIERZYŃSKI I RODZICIELSKI

patrz -> pkt 2 Rezygnacja z wychowawczego i zwolnienie lekarskie


ZASIŁEK MACIERZYŃSKI

Co do zasady podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia uprawnień do urlopu macierzyńskiego.

Jeśli po powrocie do pracy przepracujesz mniej niż 12 miesięcy, to podstawę stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie za okres pełnych miesięcy kalendarzowych.


URLOP WYPOCZYNKOWY

Po powrocie do pracy będzie Ci przysługiwał zaległy urlop wypoczynkowy.

Zasady jego ustalania – patrz -> pkt 2 Rezygnacja z wychowawczego i zwolnienie lekarskie


Podstawa prawna:
art. 92 § 1 pkt 2, art. 155(2) oraz art. 186(3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

art. 8, art. 3 pkt. 3, art. 12 oraz art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa